דילוג לתוכן העמוד

עודכן לאחרונה: דצמבר, 2019

מוזיאון תל אביב לאמנות (להלן "המוזיאון") מברך אותך (להלן "המשתמש" ו/או "אתה") בביקורך באתר ובאפליקציות שלנו למכשירים ניידים (להלן "האתר" ו/או "האפליקציה").

מטעמי נוחות בלבד, תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר, אולם הם מופנים לכלל המשתמשים באתר.

הסכם מחייב

בהסכמתך לתנאי שימוש אלו (להלן "ההסכם“ ו/או "תנאי השימוש“), אתה מצהיר שקראת ושהבנת את התוכן ואת המשמעות של הסכם מחייב זה, הניתן לאכיפהבהסכמתך לתנאי שימוש אלו (להלן "ההסכם" ו/או "תנאי השימוש"), אתה מצהיר שקראת ושהבנת את התוכן ואת המשמעות של הסכם מחייב זה, הניתן לאכיפה.

כמו כן עם קבלת הסכמתך לתנאי השימוש, הנך מצהיר בזאת כי קראת והבנת גם את מדיניות הפרטיות והנך מאשר בזאת כי האתר או האפליקציה אינם מפרים זכויות כלשהן מזכויותיך, במקום השיפוט בו האתר או האפליקציה משמשים אותך.

בהסכמתך לתנאי ההסכם, אתה מצהיר כי השימוש אשר תעשה באתר או באפליקציה, יהיה אך ורק למטרה לשמם נועדו ועל פי החוק.

אם אינך מסכים לתנאי הסכם זה, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר המוזיאון או באפליקציה.

האתר / האפליקציה

המוזיאון הוא הבעלים של אתר אינטרנט ושל אפליקציות למכשירים ניידים אשר יספקו למשתמש מידע עדכני בנוגע לתערוכות ולאירועים הצפויים להתקיים בו, ויובילו את המשתמשים לסיורים מודרכים דרך חלק מהאירועים והתערוכות המתקיימים במוזיאון, יאפשרו למשתמש עם בעיות נגישות לחוות אמנות באמצעות עזרים המשלבים קול ותמונה, למכור מוצרים בחנות המקוונת וכרטיסים לאירועים ולתערוכות וכן להפיץ תכנים הקשורים לאמנות ומידע כללי על המוזיאון והשירותים שהוא מעניק לקהל באופן כללי ולמשתמש.

לצורך הפעלתם ופעולתם, האתר או האפליקציה עשויים להשתמש במוצרים ופלטפורמות של צדדים שלישיים לצרכי אחסון ועיבוד המידע, וזאת על מנת לאפשר למשתמש את מכלול השירותים המוצעים באתר ו/או באפליקציה.

המוזיאון מתחייב לפעול כדין בהתאם לחקיקה בנושא הגנה על המידע, ובכלל זה תקנות האיחוד האירופאי ("GDPR") ביחס לאתר או לאפליקציה, החלות על עיבוד מידע אישי. אין באחריות המוזיאון לקבוע מה הן הדרישות החוקיות והחוקים החלים על פעילותך כמשתמש באתר או באפליקציה.

הנך נדרש בזאת שלא לעשות כל שימוש באתר ו/או באפליקציה ככל ויש בכך פגיעה בפרטיותך ו/או הפרה של הדין החל עליך בנושא פרטיות ו/או הגנה על המידע.

על מנת להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות המוצעים על ידי האתר או האפליקציה, יתכן שתתבקש להירשם באמצעות כתובת הדוא"ל שלך. כל תקשורת הרשת של האתר ו/או האפליקציה מאובטחת בטכנולוגיית SSL.

במהלך זמן ההתקשרות לאתר ו/או לאפליקציה, עשוי להיאסף מידע שהמשתמש עצמו סיפק במהלך אותו שימוש.

מסמך מדיניות הפרטיות משקף את האופן שבו אנו מנהלים את המידע ומגנים עליו.

המוזיאון רשאי לעדכן, מעת לעת, את תוכן האתר ו/או האפליקציה, האופן שהם פועלים ואת תנאי השימוש שלהם.

המוזיאון יודיע למשתמש על עדכונים, שירותים ומוצרים חדשים וכן על שינויים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, כפי שיידרש לעשות כן מעת לעת.

לצורך יצירת חשבון משתמש, עליך לספק כתובת דוא"ל תקפה והנך מתחייב שלא למסור פרטים שגויים בנוגע לזהותך ו/או בנוגע לפרטי מידע אחרים אשר תתבקש לציין בחשבון המשתמש אשר תבקש לפתוח.

כל הפעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש במהלך השימוש באתר /ואו באפליקציה יחשבו כפעולות אשר נעשו בהרשאת המשתמש. במידה ונודע למשתמש כי חשבון המשתמש שלו נפרץ ו/או שונה, על המשתמש ליצור מיד קשר עם המוזיאון וליידע אותו על כך בכתובת: yifatk@tamuseum.com

התחייבויות המשתמש

אתה מתחייב בזאת להשתמש באתר או באפליקציה על פי החוק ועל פי תנאי שימוש אלה. המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר ו/או באפליקציה, או באילו מהשירותים והמוצרים המוצעים בהם, באם אלו מפרים זכויות של צדדים שלישיים ו/או מפרים את החוק החל על המשתמש.

המשתמש מבין ומאשר בזאת שהמוזיאון רשאי לספק את השירותים באתר ו/או באפליקציה ו/או את הרכיבים הכלולים בהם, גם באמצעות שימוש בקבלני משנה ובשירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים באופן שלמוזיאון אין שליטה עליהם, והמוזיאון מעניק את השירותים הכלולים באתר ו/או באפליקציה, תוך הסתמכות על הסכמים ותנאי השימוש הנלווים למוצרים ו/או לשירותים של קבלני המשנה וצדדים שלישיים אשר המוזיאון התקשר עימם.

מגבלות השימוש

המוזיאון, לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי להפעיל מגבלות על חשבון המשתמש בגין כל אחת מהפעולות המפורטות להלן אשר יבוצעו לכאורה על ידי המשתמש באתר או באפליקציה:

 1. להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, הידור לאחור, לשחזר לשפת סף, להציג או להפיץ באופן פומבי בכל דרך שהיא, את תוכן האתר ו/או האפליקציה, כולל כל מידע, חומר או נתונים הזמינים באתר ו/או באפליקציה (להלן: "תוכן האתר").
 2. לעשות שימוש כלשהו בתוכן האתר באתרי אינטרנט אחרים או ברשתות מחשב אחרות לכל מטרה שהיא, ו/או לשכפל ו/או להעתיק את תוכן האתר, ללא אישור מראש ובכתב של המוזיאון.
 3. לפגוע ו/או להפר בזכות לפרטיות ו/או בזכויות אחרות של משתמש אחר, לאסוף מידע המאפשר זיהוי אישי של המשתמשים האחרים ללא הסכמתם המפורשת, לרבות באמצעות שימוש ב"רובוט", "עכביש", תוכנות עריכה, או כל אמצעי אחר, ידני או אוטומטי המשתמש לאחזור ו/או עריכת אינדקס ו/או לכריית מידע.
 4. להשמיץ, להתעלל, להטריד, לאיים או לפגוע בדרך אחרת בזכויות החוקיות של האחר.
 5. לשלוח, לשתול או ליצר בכל דרך אחרת, בקשר לאתר ו/או לאפליקציה, וירוס מחשב, "תולעת", "סוס טרויאני", באג, תוכנת ריגול, תוכנות זדוניות או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים העלולים להזיק, או שנועדו לפגוע בפעילות של חומרה או תוכנה.
 6. לפגוע בתפעול האתר ו/או האפליקציה, להפריע לתפקוד ו/או לביצועים שלהם. לפגוע ו/או לאפשר גישה לאחר ו/או להפריע לפעילות השרתים ורשתות המחשבים עליהם פועלים האתר ו/או האפליקציה, לפעול בניגוד לנהלים ו/או מדיניות ו/או תקנות של צדדים שלישיים המספקים שירותי אחסון ועיבוד לאתר ו/או לאפליקציה.
 7. למכור, להעניק רישיון, לנצל למטרת רווח או לצורך פעילות מסחרית, כל שימוש או גישה לאתר ו/או לאפליקציה או לתוכן כלשהו, ​​ללא הסכמת המוזיאון מראש ובכתב, להעתיק ו/או ליצור אתר מראה לכל חלק באתר או באפליקציה ללא הסכמת המוזיאון מראש ובכתב.
 8. ליצור מאגר נתונים לרבות על ידי הורדה ושמירה שיטתית של כל, או חלק, מהאתר ו/או האפליקציה וכל תוכן הנכלל בו.
 9. להשתמש באתר ו/או באפליקציה לכל מטרה אשר אינה חוקית ו/או נוגדת כללי אתיקה של ציבור ו/או אינה מוסרית ו/או שאינה בהרשאת הגורמים המוסמכים.
 10. להשתמש באתר ו/או באפליקציה או בכל תוכן הנכלל בהם למטרות מסחריות ו/או מטרות שאינן פרטיות, ללא הסכמת המוזיאון מראש ובכתב.

מובהר בזאת כי הפרה של סעיף הגבלות השימוש עלולה לגרום להשהיה ו/או למניעת הגישה של המשתמש לשירותים המקוונים של המוזיאון אשר ניתנים באמצעות האתר ו/או האפליקציה, ואף ייתכן שאותן פעולות תדווחנה לגורמי אכיפת החוק כנדרש.

מדיניות פרטיות

המוזיאון מכבד את פרטיותך והוא מחויב להגן על המידע האישי שהמשתמשים חולקים, שולחים, מפרסמים, מעלים, מאחסנים ומעבדים תוך כדי שימוש באתר ו/או באפליקציה.

ניתן לעיין במסמך מדיניות הפרטיות המעודכן והמלא של אתר ו/או אפליקציה של המוזיאון בכל עת בקישור הבא>

השימוש באתר או באפליקציה הינו אך ורק בכפוף לקבלה ולאישור מדיניות הפרטיות על ידי המשתמש.

המוזיאון רשאי לעבד מידע אישי רק בהתאם לנספח מדיניות עיבוד המידע

משתמש שנוכח כי זכויותיו הופרו בניגוד למדיניות הפרטיות, או שמסמך מדיניות הפרטיות של המוזיאון עומד בסתירה לחקיקה המקומית שלו, יפסיק להשתמש באתר ו/או באפליקציה באופן מיידי ויודיע למוזיאון על הסתירה או ההפרה.

המוזיאון יגיב לפניית המשתמש בנוגע לטענותיו על הפרת זכויותיו כאמור לעיל, תוך זמן סביר, באם ניתן לרפא את ההפרה ו/או הסתירה עבור המשתמש, או שבנסיבות העניין האתר ו/או האפליקציה אינם יכולים לספק שירותים למשתמש ועל המשתמש לחדול מכל שימוש בו.

המשתמש הוא האחראי הבלעדי על המידע, לרבות מידע אישי, שאותו הוא משתף וחולק במהלך השימוש באתר ו/או באפליקציה.

זכויות קניין רוחני

האתר ו/או האפליקציה, התוכן, העיצוב, הלוגו, הגרפיקה, התמונות, כמו גם הבחירה, התכנון וההעמדה, התוכנה אשר בבעלות המוזיאון, האלגוריתמים וכל זכויות הקניין הרוחני הנובעות מכל אלו, כולל פטנטים, בקשות לרישום פטנטים ויישומי פטנט, סימני מסחר, שמות מסחריים, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים (כולל "המראה והתחושה" של האתר או האפליקציה וחלק ממנו), מפרטים, שיטות, תהליכים, נתונים, חומרי מידע טכני, טכנולוגיה, תכונות אינטראקטיביות, קוד מקור ואובייקטים, קבצים, ממשקים, גרפי ממשק וסודות מסחריים, כאילו שהם רשומים וכאילו שאינם רשומים או ניתנים לרישום (כל אילו יחד: "קניין רוחני"), הם בבעלות המוזיאון, או מוקנים למוזיאון תחת רישיון.

אינך רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, לשנות, להקנות רישיון לשימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, להתחבר, לשלב עם תוכנה אחרת, לתרגם, לשנות, או ליצור עבודות נגזרות, מכל חומר הכפוף לזכויות הקנייניות של המוזיאון, לרבות זכויות הקניין הרוחני של המוזיאון, בכל דרך שהיא.

הלוגו וכל סימן אחר המזוהה עם המוזיאון אשר נעשה בהם שימוש באתר ו/או באפליקציה הם כולם סימנים מסחריים ו/או שמות מסחריים של המוזיאון, בין אם נרשמו כסימני מסחר רשומים ובין אם לא.

כל הסימנים המסחריים האחרים, סימני השירות, שמות המסחר וסמלי המסחר שעשויים להופיע באתר האינטרנט ו/או האפליקציה של המוזיאון או ביחס אליהם, שייכים לבעליהם בהתאמה ("סימני צד ג’").

למשתמש אין כל זכות ו/או רישיון ו/או הרשאה לעשות שימוש כלשהו בסימני המסחר של המוזיאון ו/או לסימני צד ג’, והנך מסכים ומתחייב כי לא תטען לזכות כלשהי ו/או רישיון ו/או עניין כלשהו, בנוגע לסימני המסחר של המוזיאון או סימני צד ג’. אלא אם המוזיאון אישר זאת מראש ובכתב.

אינך יכול להסיר או למחוק כל הודעה על זכויות יוצרים ו/או סימנים המעידים על זכויות קנייניות של המוזיאון ו/או המורשים מטעמו, לרבות סימן זכויות יוצרים [©] ו/או סימן מסחרי [® או ™] הכלולים באתר האינטרנט ו/או באפליקציה, והמשתמש מתחייב בזאת לציית לחוקים החלים בהיבט זה.

קטינים

חלק מהשירותים המוצעים על ידי המוזיאון ו/או מי מטעמו באתר ו/או באפליקציה , מחייבים כי למשתמש ימלאו לפחות שמונה עשרה (18) שנים. שירותים אלו עשויים לכלול, בין היתר, רכישה מקוונת בחנות המוצרים, הזמנת כרטיסים לאירועי המוזיאון, אשר עשוי להתבצע על ידי המוזיאון ו/או באמצעות שירות המסופק על ידי צד ג’, וכן כל שירות ו/או מוצר המחייבים את המשתמש לבצע תהליך של אימות גיל.

המוזיאון שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמשתמש בכל עת לספק הוכחת גיל, ובמידת הצורך גם אישור לשימוש של משתמש כלשהו באתר ו/או באפליקציה מאת האפוטרופוס החוקי של אותו משתמש, כך שלמוזיאון תהיה אפשרות להבטיח שרק משתמשים כשירים חוקית יוכלו לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה כדין.

שירותי צד ג'

האתר ו/או האפליקציה עשויים להיות מקושרים ו/או נתמכים ו/או מאוחסנים על גבי פלטפורמות ו/או שירותים של צדדים שלישים (להלן "שירותי צד ג’ "). שירותי צד ג’ אלו קיימים ופועלים באופן עצמאי במנותק מהאתר ו/או האפליקציה.

המשתמש מאשר כי הובא לידיעתו וכי הוא מודע לכך שלמוזיאון אין כל שליטה על אותם שירותי צד ג’, וכי המוזיאון אינו אחראי לתקינותם ו/או זמינותם של שירותי צד ג’. כמו כן המוזיאון אינו אחראי לכל סחורה ו/או שירות ו/או תוכן המוצע באמצעות שירותי צד ג’ כאמור.

המשתמש מאשר ומסכים כי המוזיאון לא יהיה אחראי, במישרין או בעקיפין, לכל נזק ו/או הפסד כלשהו אשר נגרם לכאורה, בקשר לשימוש או הסתמכות על שירותי צד ג’.

שירותי צד ג ' מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, הנוגעים לשימוש באותם שירותי צד ג'. אנא עיין בקפידה במסמכים משפטיים אלה בטרם תעשה שימוש בשירותי צד ג’.

רכיבי צד ג'

האתר ו/או האפליקציה עשויים להפעיל יישומים, ו/או לכלול תוכנות ו/או קבצים ו/או רכיבים המיוצרים על ידי צד ג’, ואשר כפופים להסכמי רישיון קוד פתוח ו/או רישיונות שימוש המוענקים מצדדים שלישיים (להלן "רכיבי צד ג'").

הזכות שלך להשתמש ברכיבי צד ג' ו/או בחלקים מהם, בקשר לאתר או לאפליקציה, כפופה לכל תנאי רישיון השימוש החלים על רכיבי צד ג' שכאלה, ככל וישנה סתירה בין תנאי הרישוי של רכיבי צד ג' לבין תנאי שימוש אלה, אזי תנאי הרישוי של רכיבי צד ג' יגברו רק בהקשר לשימוש ברכיבי צד ג' במסגרת האתר ו/או האפליקציה.

תנאים אלה אינם חלים על רכיבי צד ג ' הנלווים או הכלולים באתר או באפליקציה ולמוזיאון אין כל אחריות בנוגע אליהם.

הנך מאשר בזאת כי ידוע לך שהמוזיאון אינו היוצר, הבעלים, או מי שהעניק רישיון לשימוש ברכיבי צד ג ' וכי המוזיאון אינו מתחייב או מציג מצג כלשהו, ​​באופן מפורש או משתמע, באשר לאיכות, ליכולות, לפעולות, לביצועים או להתאמתם של רכיבי צד ג' [לשירות אותו הם אמורים לספק למוזיאון ו/או למשתמש במסגרת האתר ו/או האפליקציה.

אין לראות באתר ו/או באפליקציה או בכל חלק מהם (למעט רכיבי צד ג' הכלולים בהם) כ"קוד פתוח" ו/או "יצירה המועמדת לרשות הציבור ".

כללי שימוש

מאחר ולמשתמש ישנה אפשרות לרכוש ו/או להתקין את האפליקציה ו/או לקבל גישה לאתר באמצעות פלטפורמות המופעלות על ידי צדדים שלישיים לרבות ספקיות שירות והפצה כגון Apple App Store, Google Play (להלן "ספק פלטפורמה"), השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה נעשה גם בכפוף לתנאי השימוש של ספק הפלטפורמה. במקרה כזה, תנאי השימוש של ספק הפלטפורמה עשויים לחול גם על השימוש באתר ו/או באפליקציה ובאחריות המשתמש להבין באם התנאים החלים עליו מכוח השימוש אינם מפרים את הדין החל על המשתמש באתר ו/או האפליקציה.

הנך מתחייב לציית לכללי השימוש של ספק הפלטפורמה החלים עליך. מובהר כי תנאי השימוש של ספק הפלטפורמה גוברים על כל התנאים האחרים. הנך מצהיר בזאת כי אין מניעה ו/או כל איסור חוקי, המונעים ממך להוריד ו/או להשתמש באתר ו/או באפליקציה.

במקרה של כשל כלשהו של האתר ו/או האפליקציה, שהותקנה באמצעות ספק פלטפורמה, לעמוד בחובות החוקיות החלות עליה, הנך רשאי להודיע על כך ישירות ​​לספק הפלטפורמה, וספק הפלטפורמה יוכל להציע לך החזר של מחיר רכישת האפליקציה בלבד (אם הוא בוחר או מחויב על פי החוק לעשות כן), וזה הסעד היחיד שספק הפלטפורמה יוכל להציע. מובהר כי לספק הפלטפורמה לא תהיה כל מחוייבות או כל אחריות אחרת בכל הקשור לאפליקציה ו/או האתר, וכל תביעות, הפסדים, התחייבויות, נזקים, עלויות או הוצאות הנוגעות לאי עמידה בהתחייבויות של תנאי יחולו אך ורק על המוזיאון כספק האתר ו/או האפליקציה.

הנך מאשר בזאת כי על ספק הפלטפורמה לא קיימת חובה לענות ו/או לטפל בטענות ו/או תביעות אשר תגענה ממך או מטעמך, ​​הנוגעות לשימוש באתר ו/או באפליקציה, ובכלל זה, אך לא רק: (i) תביעות בנוגע לאחריות יצרן למוצרים וזכויות קניין רוחני.(ii) טענות ו/או תביעות שהאתר ו/או האפליקציה אינם עומדים לכאורה בדרישות הדין החל. (iii) טענות הנובעות מחוקי הגנת הצרכן או מחקיקה דומה; מובהר כי כל תביעה מסוג זה תתייחס לתנאי שימוש אלו כבסיס ההסכמה להתקשרות בין המוזיאון כספק האתר ו/או האפליקציה ובין המשתמש.

אתה מאשר ומסכים כי התקנה או שימוש באתר ו/באפליקציה מספק פלטפורמה הופכות את ספק הפלטפורמה בבחינת צד ג' שהוא מוטב על פי הסכם שימוש זה במסגרת תנאים השימוש ולאחר קבלת התנאים על ידך, תהיה לספק הפלטפורמה הזכות לאכוף תנאים אלה עליך כמוטב צד ג', ואתה תיחשב כמי שנתן הסכמתו לכך.

זמינות

זמינותם הרצופה של האתר ו/או האפליקציה ואופן תפקודם, תלויים בגורמים שונים, לרבות אך לא רק, בתוכנות, רשתות תקשורת, חומרה, וספקי השירות השונים המפורטים לעיל.

המוזיאון אינו מתחייב כי האתר ו/או האפליקציה יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת וללא הפרעה ו/או שהם יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם.

שינויים באפליקציה או באתר

המוזיאון שומר לעצמו את הזכות לשנות, לתקן, לשפר, לבצע כל שינוי אחר ו/או להפסיק, באופן זמני או קבוע, את פעילות האתר ו/או האפליקציה וכל חלק מהם ללא הודעה מוקדמת, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

המשתמש מאשר בזאת כי ניתן לשנות או להסיר את תוכן האתר ו/או האפליקציה בכל עת וללא כל הודעה שתימסר למשתמש.

הנך מאשר בזאת כי המוזיאון לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד ג' כלשהו בגין שינוי, השעיה או הפסקת פעילות האתר ו/או האפליקציה לרבות התוכן הנכלל בהם.

הסרת אחריות

המוזיאון אינו אחראי ליכולת של המשתמש לעשות את השימוש ו/או הפעולה ו/או בגין התוצאות של אותו שימוש באתר ו/או באפליקציה.

שרותי האתר ו/או האפליקציה וכן כל חלק מהם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור כל תוכן, נתונים ומידע, ניתנים על בסיס "AS IS" ו"As Available ", ללא כל התחייבות מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע מצד המוזיאון.

המוזיאון וכל הגופים הפועלים עבורו ומטעמו והקשורים עמו מבחינה משפטית, לרבות כל נושאי תפקיד, המנהלים, בעלי המניות, קבלני המשנה, הסוכנים, חברות קשורות וכן מבקרי המוזיאון אינם מתחייבים כלפי המשתמש בנוגע לאפשרות השימוש באתר ו/או באפליקציה, הדיוק של הנתונים המפורטים בהם, האיכות, הזמינות, האמינות, ההתאמה, השלמות, התייחסות ו/או הקשור לכל מידע אחר הנכלל בתוכן המוצג באתר ו/או באפליקציה.

המוזיאון אינו מתחייב שהאתר ו/או האפליקציה יהיו בכל עת במצב של פעילות ו/או יכולת הפעלה מלאה, מאובטחת, מדויקת, שלמה, ללא הפרעה, שגיאה, וירוסים או רכיבי תוכנה זדוניים אחרים.

המוזיאון רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התחייבות מצדו לעשות כן, לתקן, לשנות, לשפר, ולבצע כל שינוי אחר הנדרש באתר ו/או באפליקציה וברכיבי שירות אחרים, להוריד מהאוויר ו/או לספק כל תוכן ו/או תכונה כלשהי, ללא כל הודעה מוקדמת.

הנך מסכים ומכיר בכך שהשימוש באתר ו/או באפליקציה, כולל שימוש או שיש בו הסתמכות על תוכן המופיע באתר או באפליקציה, באופן מידי, או אחר, הינו מותר על פי החוק החל עליך והוא על אחריותך בלבד.

הגבלת האחריות

המוזיאון לא ישא באחריות לנזק כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, או תוצאתיים מכל סוג שהוא, הנובעים מהאתר ו/או האפליקציה, מחוסר יכולת להשתמש בהם, מכישלון טכני בפעילות האתר ו/או האפליקציה לביצוע שירותים כפי שהוצגו או כפי שהמשתמש ציפה לקבל וכן בשל כל פעולה אחרת שנעשתה לרבות על ידי משתמשי האתר ו/או האפליקציה ו/או צדדים שלישיים אחרים.

זכותך להעלות טענה ו/או תביעה בגין הפרת של תנאי שימוש אילו תפקע לאחר שנה ממועד היווצרות העילה לכך. במדינות בהן הדין החל איננו מאפשר הגבלה של נזקים מסויימים, הגבלות אלו לא תחולנה על המשתמש הפועל מהן.

הגבלות כאלה, הנוגעות לוויתור על זכויות, יחולו על כל סוגי התביעות.

אף הוראה בתנאים אלה, לא תגביל את חבותו של המוזיאון כלפי המשתמשים, בגין עילה אשר אינה ניתנת להגבלה על פי החוק החל על אותם משתמשים.

שיפוי

הנך מצהיר בזאת כי למוזיאון אין כל אחריות וכי הנך מתחייב לשפות את המוזיאון בכל נזק ו/או חבות ו/או הפסד ו/או התחייבות ו/או עלותו/או קנס ו/או שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, הנובעים ישירות או בעקיפין כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל חלק מהם ו/או מהפרה של תנאי השימוש על ידך, ו/או הפרה של זכויות קניין רוחני של המוזיאון ו/או צדדים שלישיים ו/או בנושאים של פגיעה בפרטיות.

תיקון או שינוי של התנאים

המוזיאון רשאי לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, ובכלל זה את מדיניות הפרטיות שלו.

שינויים מהותיים בתנאי השימוש, יפורסמו באתר ו/או באפליקציה. שינויים מהותיים כאלה ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר פרסומם. שינויים אחרים בתנאים אלה, יכנסו לתוקפם מעת פרסומם בתנאי השימוש באתר ו/או באפליקציה, והמשך השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה לאחר פרסום כל שינוי כאמור יהווה את הסכמתך לנוסח תנאי השימוש האחרון.

במקרה שיווצר צורך לשנות את תנאי השימוש על מנת לעמוד בדרישות חוק, השינויים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת, כנדרש על פי דין.

סיום השירות

המוזיאון רשאי בכל עת לחסום את הגישה של המשתמש לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לחלקים מהם, באופן זמני או קבוע, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בנוסף לכל סעד חוקי אחר העשוי לעמוד לרשות המוזיאון. המוזיאון רשאי לנקוט בכל הפעולות לעיל במקרים בהם הוא סבור שמשתמש הפר את תנאי השימוש.

המוזיאון רשאי בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק את פעולת האתר ו/או האפליקציה ו/או כל חלק מהם, באופן זמני או קבוע, מבלי למסור הודעה מוקדמת על כך. הנך מסכים בזאת שלמוזיאון לא תהיה כל אחריות שהיא בנוגע לסיום פעילותם של האתר ו/או האפליקציה לרבות אובדן מידע או תוכן הנכלל בהם.

כללי

כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהשימוש באתר ו/או באפליקציה תהיה בסמכות בתי המשפט בתל אביב יפו והיא תידון ותפורש בהתאם לחוק הישראלי.

ככל והוראה כלשהי מתנאי השימוש תבוטל בשל היותה סותרת את הדין או כי מסיבה אחרת היא אינה ניתנת לאכיפה, הרי שתוקף אותה הוראה יפקע ו/או יוסר מתנאי השימוש אולם אין בכך על מנת להשפיע על תוקפם של תנאי השימוש.

הודעות אשר תשלחנה אליך עשויות להישלח ישירות למשתמש באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שסיפק המשתמש עם ההרשמה לאתר ו/או לאפליקציה. כמו כן, האתר ו/או האפליקציה עשויים לשלוח התראות ו/או להציג הודעות על גבי מסך הכניסה לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לשלוח קישורים לגבי הודעות על שינויים בתנאי השימוש ו/או בעניינים אחרים, הכל כפי שיידרש ועל פי הדין.

מדיניות בנושא התנהגות שאינה הולמת והגנה על זכויות יוצרים

במקרה והנך חווה תוך כדי שימוש באתר ו/או באפליקציה התנהגות פוגענית ו/או נחשפת לתוכן פוגעני, אלים או בעל אופי מיני, הנך מתבקש לדווח על כך לרשויות החוק וכן למוזיאון, בהקדם האפשרי.

מובהר בזאת כי המוזיאון אוכף מדיניות של "אפס סובלנות" במקרים של התנהגות שאינה הולמת כאמור לעיל.

במקרים בהם המוזיאון יקבל הודעה בדבר הפרת זכויות יוצרים הקשורה למשתמש, הוא רשאי לבטל את חשבון המשתמש או כל גישה של המשתמש לאתר ו/או לאפליקציה, וכן להסיר כל תוכן לפי שיקול דעתו הבלעדי, גם ללא הודעה מוקדמת.

פלטפורמות של צד ג' המשמשות לאתר או לאפליקציה

(עודכן יולי, 2023)

 1. ActivTrail
 2. SmarTicket
 3. PELECARD
 4. PayPal
 5. Google Analytics
 6. Google Cloud
 7. Windows Azure
 8. Espro Acoustiguide Group

חוק ביטול כרטיסים

זכות לביטול עסקה לאחר רכישת כרטיסים הינה בהתאם לאופן שבו בוצעה העסקה:

במידה שהעסקה בוצעה במכר מרחוק (אינטרנט/טלפון), הרי שחוק הגנת הצרכן מאפשר לצרכן לבטל את העסקה, בתוך 14 ימים מביצוע העסקה או מקבלת טופס גילוי נאות לפי המאוחר מבניהם., ובלבד שהביטול לא ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם לקבלת השירות. העוסק רשאי לגבות דמי ביטול בשיעור 5% מהסכום ששולם או 100 ₪ הנמוך מבניהם.

בהעסקה פרונטאלית (בבית העסק) הרי שתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 קובעות שביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה למשרד הכרטיסים ממנו נרכשו הכרטיסים, בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע.

עפ"י תקנות ביטול עסקה, הצרכן יהיה זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח הנמוך מביניהם.

יצירת קשר

כל שאלה או בירור בנוגע לתנאי השימוש ומסמכי הפרטיות המצורפים אליהם, או לאתר ו/או לאפליקציה, ניתן לשלוח למוזיאון לכתובת הדואר האלקטרוני:
yifatk@tamuseum.com

המוזיאון יעשה כל מאמץ להשיב לפנייה כזו בתוך זמן סביר.

בקשות לביטול כרטיסים

ניתן לשלוח למוזיאון לכתובת הדואר האלקטרוני:
info@tamuseum.com